Baner

Projekt „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2021 r. realizuje projekt „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.

W ramach uzyskanego z PFRON dofinansowania stowarzyszenie będzie kontynuować wydawanie ukazującego się nieprzerwanie od 2008 roku ogólnopolskiego miesięcznika „CROSS”. W 3-letnim okresie realizacji projektu stowarzyszenie planuje wydać łącznie 39 numerów miesięcznika, w tym: 15 numerów w I okresie realizacji i po 12 numerów w II i III okresie realizacji.

Czasopismo, kierowane do wszystkich grup osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku, będzie źródłem aktualnych informacji o imprezach sportowych i turystycznych organizowanych w kraju i za granicą.

Poprzez pokazywanie sylwetek sportowców zajmujących znaczące miejsce w sporcie osób niepełnosprawnych będzie inspirowało i zachęcało do uprawiania sportu oraz do aktywności ruchowej. W miesięczniku będą zamieszczane także materiały popularnonaukowe oraz o charakterze szkoleniowym, które posłużą nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom i trenerom w ich pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu wydawnictwu ciągłemu Stowarzyszenie „Cross” zamierza promować sport osób niepełnosprawnych jako jedną z form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

Miesięcznik będzie publikowany drukiem powiększonym, w liczbie 1.000 egzemplarzy miesięcznie.

Oprócz wysyłki bezpośrednio do niepełnosprawnych czytelników czasopismo trafi również do organizacji pozarządowych działających na rzecz sportu osób niepełnosprawnych: Kół i Okręgów Polskiego Związku Niewidomych w całym kraju, uczestników turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych przy bibliotekach publicznych, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób niewidomych i słabowidzących, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni i Zakładów Pracy Chronionej, bibliotek szkolnictwa wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, PKPar i PFRON.

Treść miesięcznika będzie także publikowana na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Miesięcznik CROSS”.

Począwszy od numeru 5/2019 rozszerzono metodę publikacji wydawnictwa o wersję elektroniczną miesięcznika, która jest publikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross”. Wersja elektroniczna jest identyczna z wersją drukowaną zarówno pod względem zawartości merytorycznej jak i szaty graficznej.

 

Zachęcamy do czytania miesięcznika i kontaktu z redakcją pod adresem mailowym: redakcja@cross.org.p