Informacja o projektach realizowanych obecnie przez Stowarzyszenie "Cross" dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Informacja o projektach realizowanych obecnie przez Stowarzyszenie "Cross" dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Projekt „Wspólny start 2018” – organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących

 Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2019 r. realizuje projekt „Wspólny start 2018” – organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.

W ramach projektu „Wspólny start 2018” Stowarzyszenie "Cross" planuje zorganizować 60 imprez ogólnopolskich dla osób niewidomych i słabowidzących w 12 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: szachach, warcabach, tańcu sportowym, showdown, brydżu sportowym, lekkoatletyce, narciarstwie biegowym, biegach długodystansowych, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking. Wśród tych imprez znajdą się zarówno imprezy rangi Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski, Pucharów Polski jak również turnieje i zawody ogólnopolskie.

Z dwudziestopięcioletniego doświadczenia Stowarzyszenia "Cross" w dziedzinie organizacji imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących wynika, że optymalną formą rozgrywek są zawody dwu - trzydniowe, przeprowadzane w weekendy. Taka formuła umożliwia uczestnictwo najszerszej grupie zawodników, ponieważ udział w zawodach weekendowych nie koliduje z ewentualnymi obowiązkami zawodowymi zarówno samych zawodników jak też ich przewodników.

W efekcie realizacji projektu osoby niewidome i słabowidzące będą miały możliwość wzięcia udziału w imprezie sportowej i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie CROSS ma zasięg ogólnopolski, toteż beneficjenci projektu będą rekrutowani ze wszystkich województw. Wszystkim beneficjentom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu. Wnioskodawca będzie prowadził promocję projektu za pomocą swoich jednostek terenowych, strony internetowej oraz miesięcznika CROSS rozpowszechnianego w środowisku osób niepełnosprawnych.

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez 2018” i „Aktualności”.

 Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!

 

 

Projekt „Smartfon bez tajemnic” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2019 r. realizuje projekt „Smartfon bez tajemnic” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.

 

Projekt realizowany będzie poprzez organizację szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących z obsługi smartfonu i współpracy telefonu z komputerem.

Projekt ma charakter ogólnopolski, wezmą w nim udział beneficjenci z co najmniej czterech województw. Rekrutacja prowadzona będzie w skali całego kraju.

Projekt odbywać się będzie w formie 3 cykli szkoleniowych, każdy składający się z czterech tygodniowych skoszarowanych zjazdów z obsługi smartfonu. W każdym cyklu weźmie udział po 20 osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku. Tym samym w całym projekcie weźmie udział 60 beneficjentów.

Każdy z nich otrzyma 156 godzin wsparcia, w tym 144 godziny wsparcia grupowego i 12 godzin wsparcia indywidualnego. W trakcie zajęć indywidualnych, przy współpracy z wykładowcą, beneficjenci stworzą IPD.

Szkolenie zakończy się egzaminem i po jego zdaniu uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Forma prowadzenia zajęć dostosowana będzie do możliwości uczestników: oprócz smartfonów beneficjentów wykorzystany będzie specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących, będące własnością Stowarzyszenia "Cross".

 

Wiedza przekazana podczas szkolenia pozwoli beneficjentom na rozwinięcie nowych umiejętności w zakresie obsługi smartfonu i korzystania z niezliczonych funkcji oferowanych przez to urządzenie, we współpracy z komputerem i podniesienie umiejętności osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku w komunikowaniu się, w dostępie do informacji, a tym samym na zwiększenie samodzielności tej grupy społecznej.

 

Stowarzyszenie „Cross” ma zasięg ogólnopolski, toteż proces rekrutacji prowadzony będzie na terenie całego kraju. Wnioskodawca zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom ze wszystkich województw.

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń wraz ze szczegółową informacją o zjazdach i dokumentacją zgłoszeniową będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Aktualności”.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Projekt „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2021 r. realizuje projekt „Ponad bariery” – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.

 

W ramach uzyskanego z PFRON dofinansowania stowarzyszenie będzie kontynuować wydawanie ukazującego się nieprzerwanie od 2008 roku ogólnopolskiego miesięcznika „CROSS”. W 3-letnim okresie realizacji projektu stowarzyszenie planuje wydać łącznie 39 numerów miesięcznika, w tym: 15 numerów w I okresie realizacji i po 12 numerów w II i III okresie realizacji.

 

Czasopismo, kierowane do wszystkich grup osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku, będzie źródłem aktualnych informacji o imprezach sportowych i turystycznych organizowanych w kraju i za granicą.

Poprzez pokazywanie sylwetek sportowców zajmujących znaczące miejsce w sporcie osób niepełnosprawnych będzie inspirowało i zachęcało do uprawiania sportu oraz do aktywności ruchowej. W miesięczniku będą zamieszczane także materiały popularnonaukowe oraz o charakterze szkoleniowym, które posłużą nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom i trenerom w ich pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu wydawnictwu ciągłemu Stowarzyszenie „Cross” zamierza promować sport osób niepełnosprawnych jako jedną z form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

 

Miesięcznik będzie publikowany drukiem powiększonym, w liczbie 1.000 egzemplarzy miesięcznie.

 

Oprócz wysyłki bezpośrednio do niepełnosprawnych czytelników czasopismo trafi również do organizacji pozarządowych działających na rzecz sportu osób niepełnosprawnych: Kół i Okręgów Polskiego Związku Niewidomych w całym kraju, uczestników turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych przy bibliotekach publicznych, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób niewidomych i słabowidzących, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni i Zakładów Pracy Chronionej, bibliotek szkolnictwa wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, PKPar i PFRON.

 

Treść miesięcznika będzie także publikowana na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Miesięcznik CROSS”.

 

Zachęcamy do czytania miesięcznika i kontaktu z redakcją pod adresem mailowym: redakcja@cross.org.pl .

 

Projekt „Krok naprzód" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 r. realizuje projekt „Krok naprzód - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

 

W ramach projektu „Krok naprzód” Stowarzyszenie "Cross" przeprowadzi szkolenia z zakresu sportu osób niepełnosprawnych, które pozwolą aktywizować społecznie osoby niewidome i słabowidzące oraz zwiększą ich samodzielność.

Realizacja zadania obejmuje okres 27 miesięcy: od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019r.

W pierwszym okresie realizacji projektu zorganizowano 10 ogólnopolskich, 14-dniowych szkoleń z różnych dyscyplin sportu.

Aktualnie trwa drugi okres realizacji zadania.

Do końca marca 2019 roku Stowarzyszenie „Cross” przeprowadzi kolejnych 10 ogólnopolskich, dwutygodniowych szkoleń w następujących dyscyplinach sportu: brydżu, szachach, warcabach, showdown, nordic walking, kręglach klasycznych, kręglach typu bowling, narciarstwie i dwa szkolenia multidyscyplinarne dla dzieci i młodzieży.

 

W ramach zajęć beneficjentom będzie udzielane wsparcie w formie zajęć praktycznych i teoretycznych.

 

Stowarzyszenie „Cross” ma zasięg ogólnopolski, toteż proces rekrutacji prowadzony będzie na terenie całego kraju. Wnioskodawca zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom ze wszystkich województw.

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń wraz ze szczegółową informacją o zjazdach i dokumentacją zgłoszeniową będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Aktualności”.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!