Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/PB/2018 z 20.03.2018 r.

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
DLA POSTĘPOWANIA NA:

druk i  kolportaż  czasopisma "CROSS" wydawanego przez Stowarzyszenie CROSS w ramach projektu "Ponad bariery – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017).

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest druk i  kolportaż  czasopisma "CROSS" wydawanego przez Stowarzyszenie „Cross” w ramach projektu "Ponad bariery – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych" realizowanego w ramach XIII konkursu o zlecanie realizacji zadań, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Czasopismo jest wydawane w druku powiększonym zgodnie z poniższą specyfikacją:

  • druk powiększony;
  • miesięcznik - 15 numerów;
  • nakład jednego numeru:  1000 egzemplarzy;
  • czcionka 15 pkt.;
  • format  A4;
  • kolor 4+4;
  • 52 strony  + 4 strony okładka;
  • papier  środka - kreda mat 100 g.;
  • papier okładki - kreda błysk 250 g + folia błysk;
  • oprawa zeszytowa.

Zaproszenie ofertowe wraz z 5 załącznikami wywieszono w dniu 20 marca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl). Zaproszenie wysłano w dniu 20 marca 2018 r. mailem do następujących drukarni:

1) EPE druk Sp. z o.o. (drukarnia@epedruk.pl)

2) P.W. Polimax P.Kacprzak, R.Suława – S.C.(sggw@polimax.pl)

3) Lotos Poligrafia Sp. z o.o. (info@lotos-poligrafia.pl)

4) S-Print 2 Sp. z o.o.(biuro@s-print.com.pl)

5) Zakłady Poligraficzne GREG (biuro@greg.com.pl)

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 3 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00.

Do Stowarzyszenia „Cross” złożone zostały trzy oferty:

Oferta numer 1 W dniu 29.03.2018 wpłynęła oferta przygotowana przez COLOR GRAF Sp. z o.o. Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 193.050 zł brutto.

Oferta numer 2 W dniu 03.04.2018 wpłynęła oferta przygotowana przez EPE druk Sp. z o.o. Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 89.850 zł brutto.

Oferta numer 3 W dniu 06.04.2018 (nadana 03.04.2018) wpłynęła oferta przygotowana przez ALTIX Sp. z o.o. Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 90.300 zł brutto.

 

Kryteria oceny ofert:

Oferty zostały ocenione w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena - maksymalnie 80 pkt.

2.  Jakość – maksymalnie 20 pkt.

 

Wagi punktowe przypisane do kryteriów oceny ofert

Ad.1 Cena 0- 80 pkt.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. 

Sposób przyznawania punktacji za spełnione kryterium

Cena brutto = cena jednostkowa brutto  x liczba egzemplarzy

Opis sposobu obliczania ceny:

Cena całej oferty w kwocie brutto (kwota netto + obowiązujący podatek VAT) podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów = najniższa zaoferowana cena podzielona przez cenę oferty ocenianej x 80 wskaźnik stały.

Wzór Cn = c min/cn x 80 pkt

C min - najniższa cena pośród złożonych ofert

Cn – cena zaproponowana przez oferenta

 

Ad. 2. Jakość  0 - 20 pkt.

Ocenie podlegały przedłożone w ofercie materiały.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową ocenę.

 

Ocena złożonych ofert:

Oferta numer 1 - COLOR GRAF Sp. z o.o.

Cena 89.850/193.050 * 80 punktów = 37,23 punktów

Jakość 20 punktów

Łącznie 57,23 punktów

 

Oferta numer 2 - EPE druk Sp. z o.o.

Cena 89.850/89.850 * 80 punktów = 80 punktów

Jakość 20 punktów

Łącznie 100 punktów

 

Oferta numer 3 - ALTIX Sp. z o.o.

Cena 89.850/90.300 * 80 punktów = 79,60 punktów

Jakość 20 punktów

Łącznie 99,60 punktów

 

Wybrany wykonawca:

Po porównaniu uzyskanych punktów wybrany został następujący Wykonawca:

EPE druk Sp. z o.o., A. Kamińskiego 20 lok. 56, 03-130 Warszawa.

16 kwietnia 2018 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.cross.org.pl), a oferenci zostali mailem poinformowani o wynikach postępowania.