Informacje o projekcie - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Informacje o projekcie

PROJEKT „KROK NAPRZÓD 2020”

szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu.

 

PROJEKT ZREALIZOWANY

 

 Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia Krok naprzód

Klauzula RODO szkolenie Krok naprzód

Oświadczenie o innych projektach PFRON

Oświadczenie o stanie zdrowia Krok naprzód

 

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na szkolenie z zakresu sportu osób niepełnosprawnych. Szkolenie ma na celu aktywizację społeczną i zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt „Krok Naprzód 2020” – szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu jest współfinansowany ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

 

Szkolenia zostaną zorganizowane w ośmiu dyscyplinach sportu: kręglach, bowlingu, szachach, warcabach, showdown, nordic walking, biegach i brydżu sportowym – po jednym szkoleniu w każdej z w/w dyscyplin.

Planowane terminy i miejsca poszczególnych szkoleń prezentuje poniższa tabela:

Lp.

Nazwa zadania

Termin

Miejsce

Koordynator

Kontakt:

1

szkolenie z zakresu brydża

15-29.06.2020

Ustka

Mirynowski Mirosław

miras112@wp.pl

telefon: 606 271 016

2

szkolenie z zakresu nordic walking

12-26.07.2020

Lidzbark

Plichta Józef

jozefplichta1958@gmail.com

telefon: 721 019 087

3

szkolenie z zakresu showdown

13-27.07.2020

Krynica-Zdrój

Mirynowski Mirosław

miras112@wp.pl

telefon: 606 271 016

4

szkolenie z zakresu warcabów

31.07-14.08.2020

Suwałki

Morgiewicz Wacław

 ksbialystok@piasta.pl

telefon: 603 198 909

5

szkolenie z zakresu biegów

10-24.08.2020

Szklarska Poręba

Badowski Krzysztof

kbadowski@vp.pl

telefon: 694 437 113

6

szkolenie z zakresu kręgli klasycznych

30.08-13.09.2020

Puck

Staliś Joanna

askastalis@interia.pl

telefon: 600 523 621

7

szkolenie z zakresu szachów

26.09-10.10.2020

Sarbinowo

Spychała Józefa

 xmysza@o2.pl

telefon: 509 816 704

8

szkolenie z zakresu bowlingu

4-18.10.2020

Zakopane

Curyło Kazimierz

 tarnowpogorze1@wp.pl

telefon: 608 205 033

 

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, planowane terminy organizacji poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie. Aktualne komunikaty i informacje będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl.

 

W każdym szkoleniu planowany jest udział łącznie 40 osób, w tym 32 beneficjentów – osoby niewidome i słabowidzące.

Każde ze szkoleń będzie się składało z dwóch części: szkolenia teoretycznego i praktycznego w wybranej dyscyplinie sportu. Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzyma łącznie 104 godziny wsparcia. Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych wzrokowo, przygotowanie ich do pracy społecznej w swoich środowiskach lokalnych.

 

Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu (z pieczęcią klubową potwierdzającą przynależność do jednego z klubów Stowarzyszenia Cross i podpisem osoby upoważnionej z klubu) wraz z: klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych, oświadczeniem o udziale w szkoleniu na własną odpowiedzialność, oświadczeniem o udziale w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON, oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (skan lub zdjęcie zgłoszenia) bezpośrednio do koordynatora wybranego szkolenia, na adres mailowy podany w kolumnie „kontakt” w tabeli z wykazem planowanych miejsc i terminów poszczególnych szkoleń.

Oryginał formularza wraz z załącznikami oraz kopię aktualnego orzeczenia należy dostarczyć koordynatorowi na początku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udziału z przewodnikiem. Konieczność udziału z przewodnikiem należy zgłosić bezpośrednio koordynatorowi danego szkolenia. UWAGA! Liczba miejsc dla przewodników jest ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń na poszczególne szkolenia upływa na 30 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.

 

UWAGA! Każda osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. W żadnym wypadku nie jest możliwy udział tej samej osoby w dwóch lub więcej szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Krok Naprzód 2020”. Apelujemy zatem o przemyślany wybór szkolenia i wysłanie wyłącznie jednego zgłoszenia. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia od danej osoby, będzie ona usuwana z listy kandydatów do udziału w projekcie.

 

Czynnikami decydującymi o zakwalifikowaniu będą: terminowość oraz kompletność złożonej dokumentacji, posiadanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (udokumentowanego aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie), nie bycie uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej lub uczestnikiem środowiskowego domu samopomocy. Kolejnymi kryteriami kwalifikacji będą: miejsce zamieszkania oraz członkostwo w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

  O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynatorzy poszczególnych szkoleń skontaktują się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

 

Koszt udziału w projekcie „Krok naprzód 2020” wynosi 600 zł od uczestnika, w tym: opłata za udział w szkoleniu 500 zł i 100 zł na pokrycie innych kosztów organizacyjnych. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany osobom zakwalifikowanym przez koordynatora szkolenia. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Krok Naprzód 2020” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.

 

Każdy z uczestników będzie objęty ubezpieczeniem w zakresie NNW od dnia przyjazdu do dnia wyjazdu ze szkolenia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorami poszczególnych szkoleń pod numerem telefonu i adresem email podanym w kolumnie „kontakt” w tabeli z wykazem planowanych miejsc i terminów poszczególnych szkoleń.

Prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Krok Naprzód 2020” .

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!!