Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 7/CROSS/2021 z dnia 16.06.2021 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 7/CROSS/2021 z dnia 16.06.2021 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
Usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników imprezy sportowej „Puchar Polski osób słabowidzących i niewidomych w brydżu sportowym” oraz wynajmu sal do przeprowadzenia rozgrywek w terminie od 14 do 18 października 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Przedmiot postępowania:
Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników imprezy sportowej „Puchar Polski osób słabowidzących i niewidomych w brydżu sportowym” oraz wynajmu sal do przeprowadzenia rozgrywek w terminie od 14 do 18 października 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 40 osób w 20 pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 14 do 18 października 2021 r. (4 doby hotelowe).
- ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta Ustka w woj. pomorskim, w powiecie słupskim.
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);
  1. Oferent musi zapewnić w miejscu świadczenia usługi dostęp do sal/sali umożliwiającej przeprowadzenie rozgrywek dla grupy 32 zawodników (4 dni).
- pomieszczenia do przeprowadzenia rozgrywek powinny być wyposażone minimum w: 16 stolików o pow. min. 1 m.kw., stół sędziowski, 40 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy.
- w pomieszczeniach do przeprowadzenia rozgrywek musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 16 czerwca 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 16 czerwca 2021 r. mailem do następujących podmiotów:
 
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 5 lipca 2021 r.
 
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 czerwca 2021 r. do godziny  12:00.
 
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożona została 1 oferta:
 
Oferta numer 1
W dniu 25 czerwca 2021 r., pocztą data nadania: 21.06.2021), wpłynęła oferta przygotowana przez "Przystań U Kapitana", ul. Wrzosowa 1, 76-270 Ustka.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 21.400 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%
Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    standard i wyposażenie pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek – 15 %
Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.
3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.
 
W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
Ocena złożonych ofert:
LP
OFERENT
KRYTERIUM 1
KRYTERIUM 2
KRYTERIUM 3
ŁĄCZNA LICZBA LUNKTÓW
1
"Przystań U Kapitana", ul. Wrzosowa 1, 76-270 Ustka.
 70
15
15
100
 
Wybrany wykonawca:
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez "Przystań U Kapitana", ul. Wrzosowa 1, 76-270 Ustka.
5 lipca 2021 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.cross.org.pl), a oferent został mailem poinformowany o wynikach postępowania.