Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 2/SBT/2021 z dnia 16.06.2021 r.

 
Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 2/SBT/2021 z dnia 16.06.2021 r.
Dla postępowania na świadczenie usługi przeprowadzenia szkolenia dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu obsługi smartfonu w ramach projektu „Smartfon bez tajemnic 2021” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.
 
  1. Przedmiot postępowania:
przeprowadzenie dwunastu tygodniowych szkoleń (trzy cykle szkoleniowe, każdy cykl składający się z czterech tygodniowych zjazdów) z zakresu obsługi smartfonu przez 5 wykładowców (kod CPV – 80.53.31.00-0).
Miejsce zakwaterowania uczestników i realizacji szkolenia:
HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76, 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.
W każdym cyklu szkoleń weźmie udział po 20 osób niewidomych i słabowidzących. Szkolenia mają być prowadzone w 5 grupach po czterech uczestników. Z każdą grupą zajęcia ma prowadzić jeden wykładowca.
Usługa zakłada przeprowadzenie łącznie 2.880 godzin zegarowych szkolenia (3 cykle * 4 szkolenia * 6 dni * 8 godzin * 5 wykładowców).
Każdego dnia zajęcia odbywać się będą w 3 blokach: blok poranny – 4 godziny zajęć, blok popołudniowy - 3 godziny zajęć i blok wieczorny - 1 godzina zajęć.
Zamawiający nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia dla wykładowców.
 
  1. Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 16 czerwca 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej cross.org.pl.
Zaproszenie przesłano również pocztą elektroniczną 3 podmiotom:
„ALTIX" Sp. z o.o., ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa;
AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lompy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle;
Harpo Sp. z o. o., ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań.
 
  1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 czerwca 2021 roku, do godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia Cross (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
  1. W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożona została 1 oferta:
AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lompy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle – osobiście, w dniu 23.06.2021 roku.
Złożona oferta stanowi załącznik do protokołu.
 
  1. Kryterium oceny ofert.
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie:
ceny brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%, (max. 70 pkt.).
doświadczenia firmy w realizacji szkoleń dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (usługi o wartości min. 16 000,00 zł brutto każda), wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  – 30% (max. 30 pkt.).
 
  1. Wybrany wykonawca:
Na podstawie kryterium oceny ofert za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lampy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle.
5 lipca 2021 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.cross.org.pl), a oferent został mailem poinformowany o wynikach postępowania.