Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 3/KN/2021 z dnia 16.04.2021 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 3/KN/2021 z dnia 16.04.2021 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
Usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników szkolenia osób niewidomych i słabowidzących z zakresu lekkoatletyki, realizowanego w ramach projektu „Krok naprzód 2021 - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie od 10 do 24 czerwca 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Przedmiot postępowania:
Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników szkolenia osób niewidomych i słabowidzących z zakresu lekkoatletyki, realizowanego w ramach projektu „Krok naprzód 2021 - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie od 10 do 24 czerwca 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 40 osób w 20 pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 10 do 24 czerwca 2021 r. w Szklarskiej Porębie (województwo dolnośląskie, powiat karkonoski);
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor, bezpłatny dostęp do Internetu;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 16 kwietnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 16 kwietnia 2021 r. mailem do następujących podmiotów:
  • Centrum Usług Logistycznych, ul. Słoneczna 37, 00-789 Warszawa (rzemieslnik@cul.com.pl);
  • Hotel Dobry Klimat, 58-580 Szklarska Poręba, ul. Parkowa 3A (biuro@dobry-klimat.pl);
  • Hotel Na Skarpie, ul. Okrzei 1B, 58-580 Szklarska Poręba (recepcja@naskarpie.net).
 
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 27 kwietnia 2021 r.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 kwietnia 2021 r. do godziny  16:00.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożone zostały 4 oferty:
Oferta numer 1
W dniu 21 kwietnia 2021 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez Hotel Na Skarpie, ul. Okrzei 1B, 58-580 Szklarska Poręba.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 100.800 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 2
W dniu 23 kwietnia 2021 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez WCOS Kalahari Anna Leszczyńska-Pawlak, Czajków 10, 62-812 Jastrzębniki.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 77.560 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 3
W dniu 23 kwietnia 2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez Dom Wypoczynkowy Milutka, Szklarska Poręba, ul. Odrodzenia 35.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 72.800 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 4
W dniu 26 kwietnia 2021 r., kurierem, wpłynęła oferta przygotowana przez Konsorcjum: UpHotel Sp. z o. o. (58-500 Jelenia Góra, Solna 4) i RELAKS Sp. z o. o. (58-500 Jelenia Góra, Grabowskiego 7).
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 58.800 zł brutto.
Oferta nie spełniała kryterium formalnego określonego w p.3) zapytania ofertowego nr 3/KN/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 80%
Oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 80 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –20 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.
W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
Wybrany wykonawca:
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Dom Wypoczynkowy Milutka, Szklarska Poręba, ul. Odrodzenia 35.