Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 5/KN/2021 z dnia 16.04.2021 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 5/KN/2021 z dnia 16.04.2021 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
Usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników szkolenia osób niewidomych i słabowidzących z zakresu showdown, realizowanego w ramach projektu „Krok naprzód 2021 - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie od 26 czerwca do 10 lipca 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Przedmiot postępowania:
Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników szkolenia osób niewidomych i słabowidzących z zakresu showdown, realizowanego w ramach projektu „Krok naprzód 2021 - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie od 26 czerwca do 10 lipca 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 40 osób w 20 pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 26 czerwca do 10 lipca 2021 r. w Krynicy-Zdrój (województwo małopolskie, powiat nowosądecki);
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor, bezpłatny dostęp do Internetu;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 16 kwietnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 16 kwietnia 2021 r. mailem do następujących podmiotów:
  • Hotel PEGAZ, ul. Czarny Potok 28, 33-380 Krynica-Zdrój (recepcja@hotelpegaz.eu);
  • Hotel Krynica, ul. Park Sportowy 3, 33-380 Krynica-Zdrój (recepcja@hotelkrynica.eu);
  • Małopolanka & SPA, Bulwary Dietla 13, 33-380 Krynica-Zdrój (recepcja@malopolanka.eu).
 
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 27 kwietnia 2021 r.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 kwietnia 2021 r. do godziny  16:00.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożone zostały 2 oferty:
Oferta numer 1
W dniu 26 kwietnia 2021 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez GABOREK, 33-380 Krynica-Zdrój, Szkolna 7
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 72.800 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 2
W dniu 26 kwietnia 2021 r., kurierem, wpłynęła oferta przygotowana przez Konsorcjum: UpHotel Sp. z o. o. (58-500 Jelenia Góra, Solna 4) i Maria Kasprzyk F.H.U. „COMFORT” (31-305 Kraków, Radzikowskiego 51).
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 80.640 zł brutto.
Oferta nie spełniała kryterium formalnego określonego w p.3) zapytania ofertowego nr 5/KN/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 80%
Oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 80 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –20 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.
W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
Wybrany wykonawca:
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez GABOREK, 33-380 Krynica-Zdrój, Szkolna 7.