Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 2/KN/2021 z dnia 16.04.2021 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 2/KN/2021 z dnia 16.04.2021 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
Usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników szkolenia osób niewidomych i słabowidzących z zakresu bowlingu, realizowanego w ramach projektu „Krok naprzód 2021 - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie od 7 do 21 czerwca 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Przedmiot postępowania:
Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników szkolenia osób niewidomych i słabowidzących z zakresu bowlingu, realizowanego w ramach projektu „Krok naprzód 2021 - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie od 7 do 21 czerwca 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 40 osób w 20 pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 7 do 21 czerwca 2021 r. w Zakopanem (województwo małopolskie, powiat tatrzański);
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor, bezpłatny dostęp do Internetu;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 16 kwietnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 16 kwietnia 2021 r. mailem do następujących podmiotów:
  • Ośrodek Fian, ul. Chałubińskiego 38, 34-500 Zakopane (fian@fian.pl);
  • Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "Maria", ul. Podhalańska 3A, 34-501 Zakopane (info@mariazakopane.pl);
  • Obiekty rekreacyjno- wypoczynkowe API, Pardałówka 9, 34-500 Zakopane (biuro@zakopane-api.pl).
 
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 27 kwietnia 2021 r.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 kwietnia 2021 r. do godziny  16:00.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożone zostały 4 oferty:
Oferta numer 1
W dniu 22 kwietnia 2021 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez "Szymon Kukulski Be Smart, Tetmajera 20, 34-500 Zakopane.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 95.200 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 2
W dniu 22 kwietnia 2021 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez MARIA Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny, 34-501 Zakopane, Podhalańska 3A.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 106.400 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 3
W dniu 22 kwietnia 2021 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez PPHU FIAN, 34-500 Zakopane, Chałubińskiego 38.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 72.800 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 4
W dniu 26 kwietnia 2021 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez POLSKIE TATRY S.A., 34-500 Zakopane, Droga do Białego 7c.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 73.920 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 80%
Oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 80 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –20 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.
W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
Wybrany wykonawca:
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez PPHU FIAN, 34-500 Zakopane, Chałubińskiego 38.
28 kwietnia 2021 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.cross.org.pl), a oferent został mailem poinformowany o wynikach postępowania.