Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 2/CROSS/2021 z dnia 16.04.2021 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 2/CROSS/2021 z dnia 16.04.2021 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
Usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 65 osób - uczestników imprezy sportowej „Drużynowe Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w szachach osób słabowidzących i niewidomych” oraz wynajmu sal do przeprowadzenia rozgrywek w terminie do 1 – 11 czerwca 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Przedmiot postępowania:
Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 65 osób - uczestników imprezy sportowej „Drużynowe Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w szachach osób słabowidzących i niewidomych” oraz wynajmu sal do przeprowadzenia rozgrywek w terminie do 1 – 11 czerwca 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 65 osób w 30 pokojach 2-osobowych i 5 pokojach 1-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 1 do 11 czerwca 2021 r. w Wągrowcu, województwo wielkopolskie, powiat wągrowiecki.
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);
  1. udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek szachowych z udziałem 50 zawodników w dniach 2 – 10 czerwca 2021;
- pomieszczenia do przeprowadzenia rozgrywek powinny być wyposażone minimum w: 30 stolików i 50 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy.
- w pomieszczeniach do przeprowadzenia rozgrywek musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 16 kwietnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 16 kwietnia 2021 r. mailem do następujących podmiotów:
WIELSPIN Sp. z o. o.; 62-040 Puszczykowo, ul. Wysoka 8;
HOTEL "JAMAJKA", 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 129;
Hotel Pietrak Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 47.
 
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 27 kwietnia 2021 r.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 kwietnia 2021 r. do godziny  16:00.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożona została 1 oferta:
Oferta numer 1
W dniu 21 kwietnia 2021 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez WIELSPIN Sp. z o. o.; 62-040 Puszczykowo, ul. Wysoka 8.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 84.500 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 80%
Oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 80 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –20 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.
W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
Wybrany wykonawca:
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez WIELSPIN Sp. z o. o.; 62-040 Puszczykowo, ul. Wysoka 8.
28 kwietnia 2021 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.cross.org.pl), a oferent został mailem poinformowany o wynikach postępowania.