Baner

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/KN/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.

W związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie grupy 40 osób – uczestników szkolenia osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu.
 
 1. Zamawiający:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”; ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, NIP 525 12 90 682, REGON 011068475, KRS 0000247136, e-mail biuro@cross.org.pl, tel. 22 412 18 80.
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie www.cross.org.pl w zakładce „zapytanie ofertowe” oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Cross” przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie.
 
 1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników szkolenia osób niewidomych i słabowidzących z zakresu wioślarstwa halowego, realizowanego w ramach projektu „Krok naprzód 2021 - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie od 30 września do 14 października 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 40 osób w 20 pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 30 września do 14 października 2021 r. w Ustce (województwo pomorskie, powiat słupski);
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor, bezpłatny dostęp do Internetu;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).
 
 1. Wymagania w stosunku do wykonawcy:
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 1. a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i są właścicielem lub zarządzają obiektem. Oferty złożone przez pośredników (biura podróży, agencje turystyczne itp.) nie będą brane pod uwagę;
 2. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Personel odpowiedzialny za usługi gastronomiczne powinien posiadać aktualne książeczki zdrowia. Obiekt musi spełniać warunki przewidziane dla hoteli/ośrodków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 3. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku).
 4. d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w pkt. 3 a) , b), c) i d) Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
 1. Oferty częściowe
Oferty nie można dzielić.
 
 1. Kryterium oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 80%
Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 80 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –20 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.
 
W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.
Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.
 
 1. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.
Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.
Do oferty należy dołączyć minimum dwa zdjęcia: zdjęcie ośrodka z zewnątrz, zdjęcie przykładowego pokoju, w którym będzie zakwaterowana grupa.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 
 1. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę  i oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych należy złożyć na piśmie, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie „Cross”, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, w zamkniętej kopercie, trwale zabezpieczonej, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia. Na kopercie należy dopisać: „ZAPYTANIE 9/KN/2021".
Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 do godz. 16.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające  stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
Przemysław Warszewski, biuro@cross.org.pl  tel. 22 412 18 80 .
 
 1. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 
 1. Uwagi końcowe.
 2. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm. )
 3. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia „Cross” do zawarcia umowy. Stowarzyszenie „Cross” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Załączniki: - pobierz