zapytanie ofertowe 01/06/2019 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

zapytanie ofertowe 01/06/2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

DLA POSTĘPOWANIA NA:

usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 75 osób – uczestników imprezy sportowej pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych” oraz wynajmu sali, organizowanej w ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000559/BF/D z dnia 20 maja 2019 r.

 

 1. Przedmiot postępowania:

Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 75 osób – uczestników imprezy sportowej pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych” oraz wynajmu sali, organizowanej w ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000559/BF/D z dnia 20 maja 2019 r. (Zapytanie dotyczy kodu CPV: 45212140-9 – Obiekty rekreacyjne; 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego; 55100000-1 – Usługi hotelarskie; 55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe; 55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków).

 

 1. Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.cross.org.pl.

Zaproszenie przesłano również pocztą elektroniczną 3 podmiotom:

Paulina Turska Willa POMORZANKA, 84-120 Władysławowo, Szkutników 5;

Elżbieta Wiśniewska Przystań u Kapitana, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1;

Gabriela Gajowczyk Dom Wczasowy „GABRIELA”, 83-406 Wdzydze, ul. Ostrowskiej 11.

 

 1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12 lipca 2019 do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Oferty zostały złożone przez następujące podmioty w terminach:

Paulina Turska Willa POMORZANKA, 84-120 Władysławowo, Szkutników 5.

W/w oferta spełnia kryteria formalne.

 

 1. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%

Oferta z najniższą ceną uzyskała 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostały ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    standard i wyposażenie sali – 10 %

Oferta z najwyższym standardem sal otrzymała 10 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek; przystosowanie obiektu do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, dodatkowe usługi oferowane przez Wykonawcę) –20 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzymała 20 pkt. w tej części oceny.

W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

 1. Wybrany wykonawca:

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: Paulina Turska Willa POMORZANKA, 84-120 Władysławowo, Szkutników 5.

 

________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2019 z dnia 28.06.2019 r.

Stowarzyszenie „Cross” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia grupy 75 osób – uczestników imprezy sportowej pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych” oraz wynajmu sali, organizowanej w ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000559/BF/D z dnia 20 maja 2019 r.

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”; ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, NIP 525 12 90 682, REGON 011068475, KRS 0000247136, e-mail biuro@cross.org.pl, tel. 22 412 18 80.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie www.cross.org.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Cross” przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 75 osób – uczestników imprezy sportowej pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych” oraz wynajmu sali, organizowanej w ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000559/BF/D z dnia 20 maja 2019 r. (Zapytanie dotyczy kodu CPV: 45212140-9 – Obiekty rekreacyjne; 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego; 55100000-1 – Usługi hotelarskie; 55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe; 55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków).

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 75 osób w pokojach 1, 2 i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym;

- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);

 1. Oferent musi zapewnić w miejscu świadczenia usługi dostęp do sal/sali umożliwiającej przeprowadzenie rozgrywek dla grupy 60 zawodników;

- pomieszczenia do przeprowadzenia rozgrywek powinny być wyposażone minimum w: 30 stolików o pow. min. 1 m.kw., stół sędziowski, 70 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy.

- w pomieszczeniach do przeprowadzenia rozgrywek musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.

 

 1. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i są właścicielem lub zarządzają obiektem. Oferty złożone przez pośredników (biura podróży, agencje turystyczne itp.) nie będą brane pod uwagę;
 2. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Personel odpowiedzialny za usługi gastronomiczne powinien posiadać aktualne książeczki zdrowia. Obiekt musi spełniać warunki przewidziane dla hoteli/ośrodków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 3. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku).
 4. d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w pkt. 3 a) , b), c) i d) Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 1. Oferty częściowe

Oferty nie można dzielić.

 

 1. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%

Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    standard i wyposażenie sali – 10 %

Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 10 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek; przystosowanie obiektu do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, dodatkowe usługi oferowane przez Wykonawcę) –20 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

 

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

 

 1. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę  i oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych należy złożyć na piśmie, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie „Cross”, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, w zamkniętej kopercie, trwale zabezpieczonej, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia. Na kopercie należy dopisać: „ZAPYTANIE 01/06/2019".

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające  stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Przemysław Warszewski, biuro@cross.org.pl  tel. 22 412 18 80 .

 

 1. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 1. Uwagi końcowe.
 2. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm. )
 3. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia „Cross” do zawarcia umowy. Stowarzyszenie „Cross” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr1 – formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

OFERTA

 ………………………… ……………

(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)

 

Stowarzyszenie „Cross”

 1. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

 

Dane Oferenta:

Nazwa:

Adres:

Nr tel/fax:

Adres e-mail:

NIP:

REGON:

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr 01/06/2019 dotyczące świadczenia usług: zakwaterowania i wyżywienia grupy 75 osób – uczestników imprezy sportowej pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych” oraz wynajmu sali, organizowanej w ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000559/BF/D z dnia 20 maja 2019 r., składamy ofertę następującej treści: 

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami zaproszenia ofertowego nr

01/06/2019 z 28.06.2019 r.

w następującym miejscu (adres ośrodka): ..........................................................................

........................................................................................................................................

w terminie …………………………………………………… i na następujących warunkach:

 

 1. Stawka jednostkowa (osobodzień pobytu z wyżywieniem): ........................................ zł brutto
 2. Łączny koszt usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników (75 osób * 10 dni *

 

stawka jednostkowa brutto): ............................................................................ zł brutto

 

 1. Liczba i standard pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek (m.in. powierzchnia):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Standard wyposażenia pokoi i łazienek:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                             ………………………………………………

                                               Data i podpis Wykonawcy

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

 ………………………… ……………

(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/06/2019 z dnia 28.06.2019 r.

 

   Oświadczenie

 

Składając ofertę dotyczącą usługi: zakwaterowania i wyżywienia grupy 75 osób – uczestników imprezy sportowej pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych” oraz wynajmu sali, organizowanej w ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2019” - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000559/BF/D z dnia 20 maja 2019 r, oświadczamy, że:

 

 1. a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego numer 01/06/2019 z 28.06.2019 i uznajemy się za związanych zawartymi w nim postanowieniami.
 2. b) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i jesteśmy właścicielem lub zarządzamy obiektem.
 3. c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. e)  nie posiadamy powiązań z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. f) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuje się dostarczyć oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających informacje zawarte w pkt. 4 oferty i pkt. 3 zapytania.
 2. g) w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się podpisać umowę i zrealizować usługę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
 3. h) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie CROSS na potrzeby realizacji projektu.

 

 

 

………….., dnia……                  ..........................................................................................

      Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

                Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem i pieczęć firmowa