Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania 1/PB/2020 z 14.05.2020

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania 1/PB/2020 z 14.05.2020
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
druk i  kolportaż  czasopisma "CROSS" wydawanego przez Stowarzyszenie CROSS w ramach projektu "Ponad bariery – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017).
 
Przedmiot postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest druk i  kolportaż  czasopisma "CROSS" wydawanego przez Stowarzyszenie „Cross” w ramach projektu "Ponad bariery – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych" realizowanego w ramach konkursu o zlecanie realizacji zadań, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Czasopismo jest wydawane w druku powiększonym zgodnie z poniższą specyfikacją:
 • druk powiększony;
 • miesięcznik - 12 numerów;
 • nakład jednego numeru: 1000 egzemplarzy;
 • czcionka 15 pkt.;
 • format  A4;
 • kolor 4+4;
 • 52 strony + 4 strony okładka;
 • papier środka - kreda mat 100 g.;
 • papier okładki - kreda błysk 250 g + folia błysk;
 • oprawa zeszytowa.
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 5 załącznikami wywieszono w dniu 14 maja 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl). Zaproszenie wysłano w dniu 14 maja 2020 r. mailem do następujących drukarni:
1) EPE druk Sp. z o.o. (drukarnia@epedruk.pl)
2) Efekt Jan Piotrowski, Tadeusz Markiewicz spółka jawna (info@drukarniaefekt.pl)
3) Lotos Poligrafia Sp. z o.o. (info@lotos-poligrafia.pl)
4) Drukarnia Wydawnictwa SIGMA-NOT (drukarnia@drukarnia.sigma-not.pl)
 
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 5 czerwca 2020 r.
 
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28 maja  2020 r. do godziny  14:00.
 
Do Stowarzyszenia „Cross” złożone została jedna oferta:
Oferta numer 1
W dniu 28 maja 2020 r. wpłynęła oferta przygotowana przez EPE druk Sp. z o.o. Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 78.278,40 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryteria oceny ofert:
Oferty zostały ocenione w oparciu o następujące kryteria:
 1. Cena - maksymalnie 80 pkt.
 2. Jakość – maksymalnie 20 pkt.
 
Wagi punktowe przypisane do kryteriów oceny ofert
Ad.1 Cena 0- 80 pkt.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. 
Sposób przyznawania punktacji za spełnione kryterium
Cena brutto = cena jednostkowa brutto  x liczba egzemplarzy
Opis sposobu obliczania ceny:
Cena całej oferty w kwocie brutto (kwota netto + obowiązujący podatek VAT) podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów = najniższa zaoferowana cena podzielona przez cenę oferty ocenianej x 80 wskaźnik stały.
Wzór Cn = c min/cn x 80 pkt
C min - najniższa cena pośród złożonych ofert
Cn – cena zaproponowana przez oferenta
 
Ad. 2Jakość  0 - 20 pkt.
Ocenie podlegały przedłożone w ofercie materiały.
Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową ocenę.
 
Ocena złożonych ofert:
Oferta numer 1 - EPE druk Sp. z o.o.
Cena 78.278,40/78.278,40 * 80 punktów = 80 punktów
Jakość 20 punktów
Łącznie 100 punktów
 
Wybrany wykonawca:
Wybrany został następujący Wykonawca:
EPE druk Sp. z o.o., A. Kamińskiego 20 lok. 56, 03-130 Warszawa.
5 czerwca 2020 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.cross.org.pl), a oferent został mailem poinformowany o wynikach postępowania.