Baner

Zapytanie ofertowe nr 2/PD/2019 z 25.03.2019

W związku z realizacją projektu pt. „Pomocna Dłoń – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność” na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: przeprowadzenie szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu obsługi smartfonu i komputera.

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”; ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, NIP 525 12 90 682, REGON 011068475, KRS 0000247136, e-mail biuro@cross.org.pl, tel. 22 412 18 80.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie www.cross.org.pl w zakładce „zapytanie ofertowe” oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Cross” przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

przeprowadzenie dwunastu tygodniowych szkoleń (trzy cykle szkoleniowe, każdy składający się z czterech tygodniowych zjazdów) z zakresu obsługi smartfonu i komputera przez 5 wykładowców (kod CPV – 80.53.31.00-0).

Miejsce zakwaterowania uczestników i realizacji szkolenia: HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.

Terminy przeprowadzenia dwunastu szkoleń podano w punkcie 3 zapytania.

W każdym cyklu szkoleń weźmie udział po 20 osób niewidomych i słabowidzących. Szkolenia mają być prowadzone w 5 grupach po czterech uczestników. Z każdą grupą zajęcia ma prowadzić jeden wykładowca.

Usługa zakłada przeprowadzenie łącznie 2.880 godzin zegarowych szkolenia (3 cykle * 4 szkolenia * 6 dni * 8 godzin * 5 wykładowców).

Zajęcia odbywać się będą w 3 blokach: blok poranny i popołudniowy po 3 godziny zajęć grupowych i blok wieczorny 2 godziny zajęć indywidualnych.

Zamawiający zapewnia 20 komputerów (20 w pełni wyposażonych stanowisk) przystosowanych do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, umożliwiających sprawne i efektywne przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem. Zamawiający dopuszcza korzystanie przez uczestników szkolenia z własnych komputerów.

Zamawiający zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla wykładowców w miejscu pobytu uczestników i realizacji szkolenia, w terminach podanych w punkcie 3 zapytania.

 

 1. Planowane terminy szkoleń:

Miejsce zakwaterowania uczestników i realizacji szkolenia:

HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.

I Edycja

1) 27.04 – 04.05.2019 r.

2) 01.06 -  08.06.2019 r.

3) 29.06 - 06.07.2019 r.

4) 27.07 - 03.08.2019 r.

II Edycja

1) 04.05 – 11.05.2019 r.

2) 22.06 – 29.06.2019 r.

3) 20.07 – 27.07.2019 r.

4) 17.08 – 24.08.2019 r.

III Edycja

1) 14.09-21.09.2019 r.

2) 05.10-12.10.2019 r.

3) 02.11 – 09.11.2019 r.

4) 30.11 -07.12.2019 r.

 

 1. Program szkolenia:

Oferent zaproponuje szczegółowy program szkolenia, obejmujący 144 godziny zajęć grupowych (4 szkolenia * 6 dni * 6 godzin) i 12 godzin zajęć indywidualnych.

Szkolenie musi być podzielone na 5 grup, z których część będzie realizowała program w oparciu o system Android, a część w oparciu o urządzenia z systemem IOS (iPhone).

W przypadku zajęć komputerowych obowiązuje system Windows 10 ze specjalistycznym oprogramowaniem dedykowanym osobom niewidomym i słabowidzącym.

 

Program musi obejmować następujące zagadnienia:

Smartfon

 1. Ogólne zagadnienia dotyczące mobilnych systemów operacyjnych
 2. Podstawy nawigacji po systemie
 3. Korzystanie z ułatwień dostępu ze szczególnym uwzględnieniem programów powiększających oraz udźwiękawiających.
 4. Korzystanie z podstawowych funkcji telefonu (dzwonienie, sms, kontakty)
 5. Omówienie zasad korzystania z kont Gmail (Android) oraz Apple ID (IOS)
 6. Obsługa sklepów "Sklep Play" oraz "App Store" - przeglądanie zawartości, pobieranie oraz instalowanie aplikacji na telefon
 7. Zaawansowana konfiguracja oraz personalizacja telefonu
 8. Korzystanie z poczty elektronicznej
 9. Korzystanie z komunikatorów (Skype WhatsApp, Messenger itp.)
 10. Korzystanie z przeglądarki internetowej
 11. Korzystanie z aplikacji do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych (BilKom, Jakdojadę, E-podróżnik)
 12. Korzystanie z nawigacji
 13. Robienie zakupów z wykorzystaniem aplikacji

 

Komputer

 1. Podstawowa obsługa systemu Windows 10
 2. Omówienie aplikacji (poczta, kalendarz, kontakty) ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji z urządzeniami mobilnymi
 3. Omówienie usług chmurowych ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji z telefonem
 4. Korzystanie z przeglądarki internetowej, z uwzględnieniem synchronizacji między urządzeniami
 5. Korzystanie z poczty elektronicznej
 6. Omówienie ogólnych zasad korzystania z pakietu Office 365 ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji między urządzeniami i korzystania z chmury OneDrive

 

Po uzyskaniu zgody Zamawiającego program szkolenia może być modyfikowany w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest:

Zapewnić udział w szkoleniu 5 stałych wykładowców, niezmienialnych przez cały okres szkolenia. Zmiana wykładowców w trakcie całego szkolenia na inne osoby może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego a w szczególności tylko w przypadku udokumentowanych przyczyn losowych wynikających z oświadczenia złożonego przez takiego wykładowcę.  Zmiana wykładowców w trakcie całego szkolenia na inne osoby w tym na takie o mniejszych kwalifikacjach, bądź stwierdzona przez Zamawiającego mniejsza liczba wykładowców w trakcie jakiegokolwiek tygodnia  szkolenia niż zadeklarowana na etapie składania oferty uprawniać będzie Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000 złotych za każdego zmienianego bądź nieobecnego wykładowcę i potrącenie tak naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zapewnić udział co najmniej jednego wykładowcy - informatyka posiadającego wyższe wykształcenie informatyczne;

Zapewnić udział co najmniej jednego wykładowcy - informatyka posiadającego uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu, potwierdzone certyfikatem ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych);

Wykładowcy - informatycy muszą posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób z dysfunkcją wzroku;

Zapewnić prowadzenie list obecności uczestników szkoleń i przekazanie tych list Zamawiającemu w ostatnim dniu tygodnia każdego cyklu szkoleniowego;

Przygotować i przeprowadzić egzamin weryfikujący zdobytą wiedzę (test na pierwszym szkoleniu i egzamin na zakończenie szkolenia) i sporządzić w tym zakresie stosowną dokumentację oraz przekazać ją Zamawiającemu na koniec każdego cyklu szkoleniowego;

Przygotować i przeprowadzić ankiety anonimowe - przed i po szkoleniu - zawierające ocenę szkolenia z uwzględnieniem następujących elementów: ocenę umiejętności i znajomości zagadnień (przed i po szkoleniu) w zakresie prezentowanym na szkoleniu przez każdego z uczestników, ocenę szkolenia z uwzględnieniem następujących elementów: ocena przydatności szkolenia dla uczestnika, ocena programu szkolenia, ocena metod szkoleniowych, ocena materiałów szkoleniowych, miejsce na sugestie uczestników.

Uzupełnić i przekazać Zamawiającemu kompletny dziennik szkoleniowy, po każdym ze zrealizowanych szkoleń zgodnie z przekazanym wzorem (zawierający imię i nazwisko wraz z podpisami potwierdzającymi prowadzenie zajęć przez prowadzących, przeprowadzone tematy szkoleniowe w rozbiciu godzinowym zgodnie z planem szkolenia).

W razie konieczności zapewnić uczestnikom dodatkowe dydaktyczne materiały szkoleniowe, w formatach dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku;

 

 1. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia
 2. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku).
 4. d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w pkt. 3 a) , b), c) i d) Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

Wykaz wykonanych bezpośrednio przez Oferenta usług szkoleniowych, których uczestnikami były osoby niewidome i słabowidzące, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości min. 16 000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3. Należyte i niebudzące zastrzeżeń kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone musi być odpowiednimi dokumentami lub oświadczeniami. Do wykazu należy dołączyć podpisane prze te osoby / podmioty oświadczenia o wyrażeniu przez nie zgody na udział w projekcie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty z podaniem ich danych kontaktowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpośredniej weryfikacji udzielonej przez taką osobę zgody w zakresie określonym w zdaniu poprzednim.

 

 1. Oferty częściowe

Oferty nie można dzielić.

 

 1. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie:

 1. ceny brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%, (max. 70 pkt.).
 2. doświadczenia firmy w realizacji szkoleń dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (usługi o wartości min. 16 000,00 zł brutto każda), wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – 30% (max. 30 pkt.).

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

 

 1. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty (załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.

Do oferty należy dołączyć:

kopię wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez urząd właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wypełniony i podpisany załącznik nr 2 oraz wypełniony i podpisany załącznik nr 3.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć na piśmie, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie „Cross”, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, w zamkniętej kopercie, trwale zabezpieczonej, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia. Na kopercie należy dopisać: „ZAPYTANIE 2/PD/2019".

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 3 kwietnia 2019 do godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia Cross (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające  stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Przemysław Warszewski, przemek@cross.org.pl  tel. 22 412 18 80 .

 

 1. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 1. Uwagi końcowe.

Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm. )

Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia „Cross” do zawarcia umowy. Stowarzyszenie „Cross” może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyn i uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/PD/2019 z dnia 25.03.2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/PD/2019 z dnia 25.03.2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/PD/2019 z dnia 25.03.2019

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/PD/2019 z dnia 25.03.2019

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/PD/2019 z dnia 25.03.2019

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2/PD/2019 z dnia 25.03.2019