Baner mistroszwa europy w showdown

Komunikat Organizacyjny Turnieju w Kręglach Klasycznych - Puck, 4-7.10.2018

Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2018
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

Puck 04-07 października 2018

 

 

  1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Wojciech Puchacz, mail atut-nysa@wp.pl

Sędzia główny zawodów: Eugeniusz Bernat

 

  1. Cel:

Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

  1. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w Pucku w dniach: 04-07.10.2018 r

 Zawody :Kręgielnia Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ul.Lipowa 3 C,80-100 Puck Zakwaterowanie i wyżywienie: : FRKF Sporthotel ul.Lipowa 3 ,80-100 Puck   

  1. Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

  1. Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 Bank BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 07.09.2018r. na adres mailowy atut-nysa@wp.pl

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ KRĘGLARSKĄ.

 

  1. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 04.10.2018r. godz. 20.00 w hotelu .

 

  1. Warunki gry:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.

System gry: 4 x 30 rzutów . W miarę możliwości czasowych i technicznych przewidywane są starty finałowe.

Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 28.09.2018r.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

 

  1. Nagrody:

zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary 

 

  1. Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

Ze sportowym pozdrowieniem

 

Koordynator

Wojciech Puchacz

atut-nysa@wp.pl

tel. 603-595-593