Baner

Szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera realizowane w ramach projektu „SMARTFON BEZ TAJEMNIC”

Ostatnia modyfikacja: 25 lipca 2018
szkolenia

PROJEKT „SMARTFON BEZ TAJEMNIC”

szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera. Szkolenie ma na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.

 Szkolenie składa się z czterech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn (www.groman.pl)  w następujących terminach:

Zjazd numer 1)  22-29.09.2018

Zjazd numer 2)  20-27.10.2018

Zjazd numer 3)  10-17.11.2018

Zjazd numer 4)  15-22.12.2018

 

Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich czterech zjazdach. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionymi terminami zjazdów i upewnienie się czy będą mogli Państwo wziąć udział w całym cyklu spotkań. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności osoby będą usuwane z listy uczestników bez prawa powrotu do projektu.

Organizator zastrzega, że osobom które zostaną usunięte z projektu lub same zrezygnują z dalszego udziału w szkoleniu nie będzie zwracana opłata za udział.

 

Każdy z uczestników projektu musi spełniać następujące warunki:

-być osobą pełnoletnią;

-być osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku i posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie;

-być członkiem Stowarzyszenia „Cross”;

Uwaga: Każdy beneficjent zobowiązany jest do przywiezienia na szkolenie swojego smartfonu z systemem Android w wersji nie niższej niż 5.0 lub iOS. Mile widziani będą uczestnicy z własnym sprzętem komputerowym (laptop) i oprogramowaniem (system operacyjny Microsoft Windows 8 lub wyższy).

 

Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu wzroku, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem beneficjenta ostatecznego projektu „Smartfon bez tajemnic” oraz danymi szczegółowymi uczestnika należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross” w Warszawie najpóźniej do 22 sierpnia 2018 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych można dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross”: osobiście lub pocztą tradycyjną. Adres biura Stowarzyszenia „Cross”: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.

O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynator projektu skontaktuje się  wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

Odpłatność za udział w szkoleniu „Smartfon bez tajemnic” wynosi 200 zł od uczestnika (łącznie za 4 zjazdy). Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych tj. do 3 września 2018 r. Numer rachunku zostanie podany przez koordynatora projektu. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Smartfon bez tajemnic” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.

Niniejszy komunikat dotyczy szkolenia organizowanego w terminie od września do grudnia 2018 r.  Planowana jest kolejna-ostatnia edycja projektu w terminie: od stycznia do marca 2019 r. W przypadku gdy dana osoba nie zakwalifikuje się na szkolenie w terminie wrzesień- grudzień 2018 r. będzie mogła (bez ponownego przesyłania dokumentów) uczestniczyć w procesie rekrutacji na kolejną edycję. Zaznaczamy jednak, że na ostatnią edycje  z odpowiednim wyprzedzeniem ukażą się osobne komunikaty.

Koordynatorem projektu jest Pan Adam Dzitkowski.

Telefon kontaktowy do koordynatora: 519-572-681

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z koordynatorem lub mailowo pod adresem: ania@cross.org.pl .

W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Smartfon bez tajemnic” .

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

pobierz - zaproszenie na szkolenie

pobierz - formularz zgłoszeniowy

pobierz - dane szczegółowe uczestnika

pobierz - oświadczenie o innych projektach

pobierz - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych