Baner mistroszwa europy w showdown

Ogólnopolski obóz szkoleniowy z zakresu kręgli klasycznych, Puck, 27.08-10.09.2018

Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2018
szkolenia

Komunikat Organizacyjny obozu szkoleniowego w zakresie kręgli klasycznych
PUCK, 27.08-10.09.2018 r.
organizowanego w ramach zadania:
„KROK NAPRZÓD - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”

 

pobierz komunikat organizacyjny

pobierz formularz zgłoszeniowy

 

I. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.

 

II. Koordynator:

Joanna Staliś

 

III. Termin i miejsce:

27.08-10.09.2018 r. FRKF Sporthotel, ul.Lipowa 3, 80-100 Puck /www.ossdelfin.pl/

Szkolenie rozpoczyna się w dniu 27.08.2018 r. – kolacją kończy się śniadaniem w dniu 10.09.2018 r.

 

IV. Cele szkolenia

Popularyzacja oraz podnoszenie kwalifikacji gry w kręgle

 

V. Uczestnictwo:

W szkoleniu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu

znacznym i umiarkowanym.

 

VI. Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 500 zł plus 100 zł. przeznaczone na inne

cele związane ze szkoleniem.

Odpłatność za przewodnika dla osób całkowicie niewidomych jak wyżej, dla innych przewodników

odpłatność wynosi 800 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Zachodnim WBK S.A.

numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu szkolenia.

 

VII. Zgłoszenia:

Zgłoszenia na formularzu pobranym  ze strony „Cross” potwierdzonym przez klub należy przesłać do dnia 30.06.2018 r. na adres:

NKSTNiS Atut, ul. Prudnicka 8, 48-303 Nysa

/z dopiskiem obóz-kręgle/ Każdy uczestnik szkolenia winien posiadać strój sportowy oraz obuwie zmienne do gry na kręgielni.

 

Ilość miejsc w obozie szkoleniowym ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Joanna Staliś

 

 

Projekt „KROK NAPRZÓD” -szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu

 

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby dorosłe o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na ogólnopolskie obozy szkoleniowe z zakresu sportu osób niepełnosprawnych. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności uczestników projektu i przygotowanie ich do pracy społecznej w swoich środowiskach lokalnych (klubach sportowych, stowarzyszeniach itp.).

 

Szkolenia będą prowadzone w ośmiu dyscyplinach sportu: brydżu, kręglach, bowlingu, warcabach, szachach, showdown, nordic walking i narciarstwie. W każdym szkoleniu weźmie udział po 30 beneficjentów. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Planowane terminy i miejsca szkoleń oraz szczegółowe komunikaty organizacyjne będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross”.

Uwaga! Każda osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu!

Każdy z uczestników projektu musi spełniać następujące warunki:

- być osobą dorosłą, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku,

- posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku,

- nie być uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej,

- nie być uczestnikiem środowiskowego domu samopomocy.

 

Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danymi szczegółowymi uczestnika należy przesyłać na adres i w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym wybranego szkolenia.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udzielają koordynatorzy.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w każdym ze szkoleń zostanie umieszczona na  stronie internetowej www.cross.org.pl . Koordynatorzy obozów skontaktują się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

 

Koszt udziału w szkoleniu „Krok naprzód” wynosi 600 zł od osoby, w tym 500 zł wpisowe i 100 zł na pozostałe koszty organizacyjne Stowarzyszenia „Cross”.

Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do wpłaty wpisowego na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” w ciągu 7 dni kalendarzowych od opublikowania listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu na  stronie internetowej.

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Krok naprzód” (cel programowy 2 – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorami poszczególnych szkoleń, pod numerami telefonów podanymi w szczegółowych programach obozów.

W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Krok naprzód” .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!