Baner

Ogólnopolski Bieg Niepodległości - Bydgoszcz, 9-11.11.2018

Ostatnia modyfikacja: 3 października 2018
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Ogólnopolski bieg Niepodległości

 

Termin: 09-11.11.2018 r.

Miejsce zawodów  BYDGOSZCZ, Hotel Akor

Organizator: Stowarzyszenie CROSS

 

Zgłoszenia: Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach powinni się zgłosić w terminie do 30.10 2018  r. do koordynatora Krzysztof Badowski tel. 694 437 113 e-mail kbadowski@vp.pl oraz Tomasz Chmurzyński 695025039.

Wpisowe w wysokości 40 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy, płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów.

 

Cel imprezy: Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu; Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; Promocja zdrowego stylu życia.

 

Regulamin Ogólnopolskiego biegu Niepodległości

Bieg odbędzie się na dystansie 5 km.

Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Kobiety , Mężczyźni, kategoria  B1 (T11)– osoby 100% niewidome z przewodnikiem .

Uwaga: Zawodnicy którzy posiadają szczątek wzroku i chcą być klasyfikowani w kategorii B1(T11) niewidomych muszą posiadać aktualną klasyfikację sportową międzynarodową wydaną przez lekarza okulistę.

Kobiety , Mężczyźni , kategoria  B2 (T12) – startujące samodzielnie.Osoby te mogą korzystać z pomocy  drugiej osoby  przewodnika lub wolontariusza na koszt własny.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej - aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku orzeczenie PCPR (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności)  lub o przyznaniu orzeczenie I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

 

Badania lekarskie: Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

Postanowienia końcowe:

1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

2. Pisemne protesty przyjmuje przedstawiciel CROSS w dniu odbywania się zawodów.

 

Koordynator zadania

Krzysztof Badowski