Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania 1/SBT/2018 z 02.03.2018

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
DLA POSTĘPOWANIA NA:

usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 26 osób podczas dwunastu siedmiodniowych zjazdów (każdy po 7 dób hotelowych) oraz nieodpłatne udostepnienie 5 pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć (każde dla grupy 5 osób) z zakresu obsługi smartfonu i komputera dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Smartfon bez tajemnic (...)”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017).

Przedmiot postępowania:

usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 26 osób podczas dwunastu siedmiodniowych zjazdów (każdy po 7 dób hotelowych) oraz nieodpłatne udostepnienie 5 pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć (każde dla grupy 5 osób) z zakresu obsługi smartfonu i komputera dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Smartfon bez tajemnic (...)”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni”(konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 02.03.2018 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.cross.org.pl. Zaproszenie przesłano również pocztą elektroniczną 5 podmiotom.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 marca 2018 do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Oferty zostały złożone przez:

  1. HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary,
  2. NZOZ OMR PZN Olsztyn, ul. Paukszty 7, 10-685 Olsztyn,
  3. SOSNOWE ZACISZE N.Artemowicz, E.Espinoza, A.Artemowicz s.c., 16-001 Kleosin, ul. Leśna 20.

Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%

Oferta z najniższą ceną uzyskała 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostały ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    standard i wyposażenie sal szkoleniowych – 15 %

Oferta z najwyższym standardem sal otrzymała 15 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzymała 15 pkt. w tej części oceny.

W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Wybrany wykonawca:

Wszystkie w/w oferty zostały ocenione w oparciu o kryteria określone w zapytaniu nr 1/SBT/2018 z dnia 2 marca 2018 roku:

LP 

OFERENT

Punkty razem

1

HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary

95,88

2

NZOZ OMR PZN Olsztyn, ul. Paukszty 7, 10-685 Olsztyn

88,00

3

SOSNOWE ZACISZE N.Artemowicz, E.Espinoza, A.Artemowicz s.c., 16-001 Kleosin, ul. Leśna 20;

82,95

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.