Baner

Zapytanie ofertowe Nr 1/PB/2018 z 20 marca 2018 roku

1.  Zamawiający
Stowarzyszenie „Cross”, ul. Konwiktorska 9  00 – 216 Warszawa, e-mail biuro@cross.org.pl, www.cross.org.pl, tel. 22 412 18 80 .
 
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia  jest druk i  kolportaż  czasopisma "CROSS" wydawanego przez Stowarzyszenie CROSS w ramach projektu "Ponad bariery – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017). Czasopismo jest wydawane w druku powiększonym zgodnie z poniższą specyfikacją:
druk powiększony;
miesięcznik - 15 numerów;
nakład jednego numeru:  1000 egzemplarzy;
czcionka 15 pkt.;
 format  A4;
kolor 4+4;
52 strony  + 4 strony okładka;
papier  środka - kreda mat 100 g.;
papier okładki - kreda błysk 250 g + folia błysk;
oprawa zeszytowa.
Na kalkulację ceny jednostkowej składa się : skład i łamanie, przygotowanie do druku, druk, oprawa oraz kolportaż zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego i na bieżąco aktualizowanym wykazem adresatów z terenu całego kraju. Na kolportaż składa się: zapakowanie, adresowanie, nadanie na poczcie, a w przypadku zwrotów ponowna wysyłka. Szacunkowe wielkości paczek:
- ok. 500 prenumeratorów indywidualnych,
- ok. 70 odbiorców paczki od 2 do 9 sztuk.
Zamawiający wymaga wydruków impozycyjnych dla każdego numeru do ostatecznego zatwierdzenia.
 
3. Termin  realizacji zamówienia :
- od dnia podpisania umowy do 31.03.2019
- Wykonawca będzie otrzymywał sukcesywnie treść poszczególnych numerów czasopisma od Zamawiającego na płycie CD.
-  Od chwili przekazania płyty CD przez Zamawiającego do dnia wysyłki do odbiorców nie może minąć więcej niż 10 dni roboczych, nie wliczając w to dni potrzebnych na korektę czasopisma w druku powiększonym dokonywanej przez Zamawiającego.
 
4. Warunki udziału w postępowaniu
1) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu czasopism w druku powiększonym co należy potwierdzić załączonymi do oferty materiałami w druku offsetowym oraz wykazem usług zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 60.000,00 (załącznik nr 2).
2) Wykonawca posiada wykwalifikowaną kadrę do wykonywania czasopism w druku powiększonym (posiada co najmniej 2 pracowników z co najmniej 3 letnim doświadczeniem  w druku) co należy potwierdzić w stosownym oświadczeniu (załącznik nr 3).
3) Wykonawca dysponuje drukarnią z odpowiednim do realizacji zamówienia parkiem maszynowym (druk winien być wykonany techniką offsetową), ze względów organizacyjnych Wykonawca powinien dysponować drukarnią usytuowaną w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego, co należy potwierdzić odpowiednim oświadczeniem (załącznik nr 4). Konieczność składu i korekty na miejscu z udziałem pracowników redakcji, z możliwością szybkiego, bezpośredniego kontaktu.
4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w płatnościach.
5) Wykonawca na swój koszt będzie dostarczał  i odbierał korekty czasopisma, a także odbierał od  Zamawiającego  zwroty  czasopism i dokonywał  ponownej  ich wysyłki.
6) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższe należy potwierdzić odpowiednim oświadczeniem (załącznik  nr 5).
 
5. Rozliczenia prowadzone będą w polskich złotych.
 
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
3) Oferta musi być opracowana w języku polskim i mieć formę pisemną. Podpisy złożone przez Wykonawcę winny być czytelne lub opatrzone pieczątką imienną.
4) Na ofertę składają się niżej wymienione dokumenty i załączniki:
a) Formularz oferty według wzoru załącznik nr 1,
b) Wykaz usług na kwotę minimum 60.000,00 zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert– załącznik nr 2,
c) Oświadczenie o posiadaniu wykwalifikowanej kadry – załącznik nr 3,
d)  Oświadczenie o dysponowaniu drukarnią – załącznik nr 4,
e) Oświadczenia według wzoru –  załącznik nr 5,
f) Kserokopia zaświadczeń: NIP, KRS lub zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
g) Zaświadczenie o nie zaleganiu wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,
h) Wzory wykonywanych wydawnictw (najchętniej czasopism) w  druku powiększonym.
5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
7) Oferta zawierająca braki formalne nie będzie brana pod uwagę.
 
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać do dnia  3 kwietnia  2018 r. do godziny  12:00 na piśmie - w zamkniętej kopercie, trwale zabezpieczonej, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia. Na kopercie należy napisać: Stowarzyszenie CROSS  00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 pok.37 z dopiskiem „Ponad bariery 1/PB/2018".
Ofertę można również złożyć pocztą, kurierem lub osobiście lub pod adresem Stowarzyszenia CROSS: 00-216 Warszawa, Konwiktorska 9 pokój 37.
W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie.
 
8. Kryteria  oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty :
Oferta zostanie oceniona w oparciu o kryterium:
1. Cena - maksymalnie 80 pkt.
2.  Jakość – maksymalnie 20 pkt.
 
Wagi punktowe przypisane do kryteriów oceny ofert
Ad.1 Cena 0- 80 pkt.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. 
Sposób przyznawania punktacji za spełnione kryterium
Cena brutto = cena jednostkowa brutto  x liczba egzemplarzy
Opis sposobu obliczania ceny:
Cena całej oferty w kwocie brutto (kwota netto + obowiązujący podatek VAT) podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów = najniższa zaoferowana cena podzielona przez cenę oferty ocenianej x 80 wskaźnik stały.
Wzór Cn = c min/cn x 80 pkt
C min - najniższa cena pośród złożonych ofert
Cn – cena zaproponowana przez oferenta
Ad. 2. Jakość  0 - 20 pkt.
Ocenie podlegać będą  przedłożone w ofercie materiały.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.
W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia pod warunkiem nie naruszenia zasady konkurencyjności.
 
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
Przemysław Warszewski, biuro@cross.org.pl,  tel. 22 412 18 80
 
10. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 
11. Uwagi końcowe
1. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r  poz. 907 z póź. zm. )
2. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia CROSS  do zawarcia umowy. Stowarzyszenie CROSS może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON .
 
 
Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 1/PB/2018 z 20.03.2018
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5