Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 3/CROSS/2021 z dnia 25.05.2021 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 3/CROSS/2021 z dnia 25.05.2021 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
Usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników imprezy sportowej „Mistrzostwa Polski osób słabowidzących i niewidomych w warcabach 100polowych” oraz wynajmu sal do przeprowadzenia rozgrywek w terminie do 6 do 18 czerwca 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Przedmiot postępowania:
Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników imprezy sportowej „Mistrzostwa Polski osób słabowidzących i niewidomych w warcabach 100polowych” oraz wynajmu sal do przeprowadzenia rozgrywek w terminie do 6 do 18 czerwca 2021 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 40 osób w 20 pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 6 do 18 czerwca 2021 r. w Ustce, województwo pomorskie, powiat słupski.
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);
  1. udostępnienie dwóch oddzielnych pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek warcabowych z udziałem łącznie 24 zawodników w dniach 6 – 18 czerwca 2021 (każde z pomieszczeń dla 12 zawodników).
- Każde z dwóch pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek powinno być wyposażone minimum w: 10 stolików i 30 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy.
- w pomieszczeniach do przeprowadzenia rozgrywek musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 25 maja 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 25 maja 2021 r. mailem do następujących podmiotów:
 
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 2 czerwca 2021 r.
 
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 1 czerwca 2021 r. do godziny  12:00.
 
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożona została 1 oferta:
 
Oferta numer 1
W dniu 2 czerwca 2021 r., pocztą (data nadania: 27.05.2021 r.), wpłynęła oferta przygotowana przez "Przystań U Kapitana", ul. Wrzosowa 1, 76-270 Ustka.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 62.400 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%
Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    standard i wyposażenie pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek warcabowych – 15 %
Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.
3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.
 
W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
Wybrany wykonawca:
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez "Przystań U Kapitana", ul. Wrzosowa 1, 76-270 Ustka.
2 czerwca 2021 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.cross.org.pl), a oferent został mailem poinformowany o wynikach postępowania.