Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/SBT/2020 z dnia 13.08.2020 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/SBT/2020 z dnia 13.08.2020 r.
Dla postępowania na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie grupy 25 osób podczas dwunastu siedmiodniowych zjazdów (każdy po 7 dób hotelowych) oraz wynajem 5 pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć (każde dla grupy 5 osób) z zakresu obsługi smartfonu dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Smartfon bez tajemnic 2020” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Przedmiot postępowania:
Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 25 osób podczas dwunastu siedmiodniowych zjazdów (każdy po 7 dób hotelowych) oraz wynajem 5 pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć (każde dla grupy 5 osób) z zakresu obsługi smartfonu dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Smartfon bez tajemnic 2020” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 13 sierpnia 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.cross.org.pl.
Zaproszenie przesłano również pocztą elektroniczną 4 podmiotom:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCH", ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa;
HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary;
DOBRE MIEJSCE Sp. z o.o., ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa;
Falenty Centrum Szkoleniowo Konferencyjne, Al. Hrabska 4b, 05-090 Raszyn-Falenty.
 
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożonych zostało 9 ofert:
Oferta numer 1
W dniu 19.08.2020 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez Baros Group, 05-119 Legionowo, ul. Gen. B. Roi 2/36.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 441.600 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 2
W dniu 19.08.2020 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Spółka z o.o., 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 597.024 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 3
W dniu 19.08.2020 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez Hotel „U Witaszka” Witaszek spółka jawna, 05-152 Czosnów, ul. Wł. Lercha 5.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 350.388 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 4
W dniu 19.08.2020 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez SATORIA Group S.A., 02-566 Warszawa, Puławska 2.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 392.640 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 5
W dniu 20.08.2020 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez HIT HORS Sylwia Zarzycka-Cybulska, 03-720 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 33.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 421.500 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 6
W dniu 20.08.2020 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez „Rest” Sp. z o.o., 00-961 Warszawa, ul. Fort Wola 22.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 468.096 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 7
W dniu 20.08.2020 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez TONEX PL Spółka z o.o., 01-991 Warszawa, Heroldów 1B.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 327.000 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 8
W dniu 20.08.2020 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez ORBIS S.A., 00-120 Warszawa, Złota 59.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 383.100 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 9
W dniu 20.08.2020 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez HOTEL GROMAN Krzysztof Pytka, Al. Krakowska 76, 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 246.000 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryterium oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%
Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    standard i wyposażenie pomieszczeń szkoleniowych – 15 %
Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.
3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.
 
Wybrany wykonawca:
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej:
Oferta numer 1 Baros Group – 59,90 pkt
Oferta numer 2 Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Spółka z o.o. – 54,84 pkt
Oferta numer 3 Hotel „U Witaszka” Witaszek spółka jawna – 70,76 pkt
Oferta numer 4 SATORIA Group S.A. – 71,18 pkt
Oferta numer 5 HIT HORS Sylwia Zarzycka-Cybulska – 64,32 pkt
Oferta numer 6 „Rest” Sp. z o.o. – 62,76 pkt
Oferta numer 7 TONEX PL Spółka z o.o. – 77,30 pkt
Oferta numer 8 ORBIS S.A. – 74,10 pkt
Oferta numer 9 HOTEL GROMAN Krzysztof Pytka – 93,64 pkt
 
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez HOTEL GROMAN Krzysztof Pytka, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.
 
Przemysław Warszewski
Stowarzyszenie „Cross”