Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 8/CROSS/2020 z dnia 17.07.2020 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 8/CROSS/2020 z dnia 17.07.2020 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
na świadczenie usługi: zakwaterowania i wyżywienia grupy 75 osób - uczestników imprezy sportowej „Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych” w terminie od 20 września do 1 października 2020 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego).
 
Przedmiot postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 75 osób - uczestników imprezy sportowej „Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach 100-polowych” w terminie od 20 września do 1 października 2020 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 75 osób w 35 pokojach 2-osobowych i 5 pokojach 1-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 20 września do 1 października 2020 r. w Giżycku (województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki).
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);
  1. Oferent musi zapewnić w miejscu świadczenia usługi dostęp do sal/sali umożliwiającej przeprowadzenie rozgrywek dla grupy 60 zawodników w dniach 21-30.09.2020 r.
- pomieszczenia do przeprowadzenia rozgrywek powinny być wyposażone minimum w: 30 stolików o pow. min. 1 m.kw., stół sędziowski, 80 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy.
- w pomieszczeniach do przeprowadzenia rozgrywek musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 17 lipca 2020 r. mailem do następujących podmiotów:
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 27 lipca 2020 r.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 lipca 2020 r. do godziny  15:00.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożone zostały 4 oferty:
Oferta numer 1
W dniu 22 lipca 2020 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez Hotel Europa, 11-500 Giżycko, Al. Wojska Polskiego 37.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 90.750 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
Oferta numer 2
W dniu 23 lipca 2020 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez UpHotel, 58-500 Jelenia Góra, Solna 4.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 108.900 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
Oferta numer 3
W dniu 23 lipca 2020 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez Baros Group, 05-119 Legionowo, ul. Gen. B. Roi 2/36.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 107.250 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
Oferta numer 4
W dniu 28 lipca 2020 r., pocztą (data nadania 22.07.2020), wpłynęła oferta przygotowana przez PT „Centrum Mazur” Hotel Wodnik, 11-500 Giżycko, ul. 3 Maja 2.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 131.175 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%
Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –30 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 30 pkt. w tej części oceny.
W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
Wybrany wykonawca:
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej:
Oferta numer 1 Hotel Europa, 11-500 Giżycko, Al. Wojska Polskiego 37 – 97 pkt.
Oferta numer 2 UpHotel, 58-500 Jelenia Góra, Solna 4 – 85,33 pkt.
Oferta numer 3 Baros Group, 05-119 Legionowo, ul. Gen. B. Roi 2/36 – 89,23 pkt.
Oferta numer 4 PT „Centrum Mazur” Hotel Wodnik, 11-500 Giżycko, ul. 3 Maja 2 – 76,42 pkt.
 
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Hotel Europa, 11-500 Giżycko, Al. Wojska Polskiego 37.