Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 7/CROSS/2020 z dnia 17.07.2020 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 7/CROSS/2020 z dnia 17.07.2020 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
na świadczenie usługi: zakwaterowania i wyżywienia grupy 55 osób - uczestników imprezy sportowej „Mistrzostwa Polski osób słabowidzących i niewidomych w warcabach 100polowych” w terminie od 16 do 27 sierpnia 2020 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego).
 
Przedmiot postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 55 osób - uczestników imprezy sportowej „Mistrzostwa Polski osób słabowidzących i niewidomych w warcabach 100polowych” w terminie od 16 do 27 sierpnia 2020 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 55 osób w 26 pokojach 2-osobowych i 3 pokojach 1-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 16 do 27 sierpnia 2020 r. w powiecie białostockim (województwo podlaskie).
Obiekt, w którym będzie świadczona usługa, musi się znajdować w odległości nie większej niż 10 km w linii prostej od dworca kolejowego Białystok.
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);
  1. Oferent musi zapewnić w miejscu świadczenia usługi dostęp do sal/sali umożliwiającej przeprowadzenie rozgrywek dla grupy 42 zawodników w dniach 17-26.08.2020 r.
- pomieszczenia do przeprowadzenia rozgrywek powinny być wyposażone minimum w: 21 stolików o pow. min. 1 m.kw., stół sędziowski, 50 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy.
- w pomieszczeniach do przeprowadzenia rozgrywek musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 17 lipca 2020 r. mailem do następujących podmiotów:
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 27 lipca 2020 r.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 lipca 2020 r. do godziny  15:00.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożone zostały 4 oferty:
Oferta numer 1
W dniu 22 lipca 2020 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez Hotele Strus, 02-777 Warszawa, Al. KEN 84/106.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 95.590 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
Oferta numer 2
W dniu 23 lipca 2020 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez UpHotel, 58-500 Jelenia Góra, Solna 4.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 67.760 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
Oferta numer 3
W dniu 24 lipca 2020 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez Sosnowe Zacisze, 16-001 Kleosin, Ignatki Osiedle ul. Leśna 20.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 72.600 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
Oferta numer 4
W dniu 27 lipca 2020 r., pocztą (data nadania: 23.07.2020), wpłynęła oferta przygotowana przez Hass Wasiluk, 15-181 Białystok, ul. Boczna 1
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 105.391 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%
Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –30 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 30 pkt. w tej części oceny.
W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
Wybrany wykonawca:
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej:
Oferta numer 1 Hotele Strus, 02-777 Warszawa, Al. KEN 84/106 – 79,62 pkt.
Oferta numer 2 UpHotel, 58-500 Jelenia Góra, Solna 4 – 75 pkt.
Oferta numer 3 Sosnowe Zacisze, 16-001 Kleosin, Ignatki Osiedle ul. Leśna 20 – 87,33 pkt.
Oferta numer 4 Hass Wasiluk, 15-181 Białystok, ul. Boczna 1 – 73,01 pkt.
 
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Sosnowe Zacisze, 16-001 Kleosin, Ignatki Osiedle ul. Leśna 20.