Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 4/CROSS/2020 z dnia 17.06.2020 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 4/CROSS/2020 z dnia 17.06.2020 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
na świadczenie usługi: usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników imprezy sportowej w brydżu osób słabowidzących i niewidomych w terminie od 15 do 19 października 2020 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego).
 
Przedmiot postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników imprezy sportowej w brydżu osób słabowidzących i niewidomych w terminie od 15 do 19 października 2020 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 40 osób w 20 pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie do 15 do 19 października 2020 r. w Ustce (województwo pomorskie, powiat słupski).
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);
  1. Oferent musi zapewnić w miejscu świadczenia usługi dostęp do sal/sali umożliwiającej przeprowadzenie rozgrywek brydżowych dla grupy 32 zawodników w dniach 16-18.10.2020 r.
- pomieszczenia do przeprowadzenia rozgrywek powinny być wyposażone minimum w: 8 stolików o pow. min. 1 m.kw., stół sędziowski, 50 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy.
- w pomieszczeniach do przeprowadzenia rozgrywek musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 17 czerwca 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 17 czerwca 2020 r. mailem do następujących podmiotów:
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 26 czerwca 2020 r.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 czerwca 2020 r. do godziny  15:00.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożone zostały 2 oferty:
Oferta numer 1
W dniu 23 czerwca 2020 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez „Przystań U Kapitana” Elżbieta Wiśniewska, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 17.600 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 2
W dniu 24 czerwca 2020 r., kurierem, wpłynęła oferta przygotowana przez Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, 35-322 Rzeszów, Wandy Tarnowskiej 4.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 17.600 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%
Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    standard i wyposażenie pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek – 15 %
Oferta z najwyższym standardem sal otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.
3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.
W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.
 
Wybrany wykonawca:
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez „Przystań U Kapitana” Elżbieta Wiśniewska, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1.