Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 6/CROSS/2020 z dnia 17.06.2020 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 6/CROSS/2020 z dnia 17.06.2020 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
na świadczenie usługi: zakwaterowania i wyżywienia grupy 24 osób - uczestników imprezy sportowej „Mistrzostwa Polski osób słabowidzących i niewidomych w trójboju (szachy, warcaby, brydż)” w terminie od 15 do 24 września 2020 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.
 
Przedmiot postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 24 osób - uczestników imprezy sportowej „Mistrzostwa Polski osób słabowidzących i niewidomych w trójboju (szachy, warcaby, brydż)” w terminie od 15 do 24 września 2020 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 24 osób w 12 pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 15 do 24 września 2020 r. w Krynicy-Zdrój (województwo małopolskie, powiat nowosądecki).
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);
  1. Oferent musi zapewnić w miejscu świadczenia usługi dostęp do sal/sali umożliwiającej przeprowadzenie rozgrywek dla grupy 16 zawodników w dniach 16-23.09.2020 r.
- pomieszczenia do przeprowadzenia rozgrywek powinny być wyposażone minimum w: 8 stolików o pow. min. 1 m.kw., stół sędziowski, 20 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy.
- w pomieszczeniach do przeprowadzenia rozgrywek musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 17 czerwca 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 17 czerwca 2020 r. mailem do następujących podmiotów:
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 26 czerwca 2020 r.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 czerwca 2020 r. do godziny  15:00.
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożona została 1 oferta:
Oferta numer 1
W dniu 23 czerwca 2020 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez Pensjonat „GABOREK”, 33-380 Krynica-Zdrój, Szkolna 7
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 25.920 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%
Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –30 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 30 pkt. w tej części oceny.
 
W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
Wybrany wykonawca:
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Pensjonat „GABOREK”, 33-380 Krynica-Zdrój, Szkolna 7.