Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania 1/PB/2019 z 04.04.2019

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA

druk i  kolportaż  czasopisma "CROSS" wydawanego przez Stowarzyszenie CROSS w ramach projektu "Ponad bariery – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017).

 

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest druk i  kolportaż  czasopisma "CROSS" wydawanego przez Stowarzyszenie „Cross” w ramach projektu "Ponad bariery – ogólnopolskie czasopismo na temat sportu osób niepełnosprawnych" realizowanego w ramach XIII konkursu o zlecanie realizacji zadań, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Czasopismo jest wydawane w druku powiększonym zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • druk powiększony;
 • miesięcznik - 12 numerów;
 • nakład jednego numeru: 1000 egzemplarzy;
 • czcionka 15 pkt.;
 • format  A4;
 • kolor 4+4;
 • 52 strony + 4 strony okładka;
 • papier środka - kreda mat 100 g.;
 • papier okładki - kreda błysk 250 g + folia błysk;
 • oprawa zeszytowa.

 

Zaproszenie ofertowe wraz z 5 załącznikami wywieszono w dniu 4 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl). Zaproszenie wysłano w dniu 4 kwietnia 2019 r. mailem do następujących drukarni:

1) EPE druk Sp. z o.o. (drukarnia@epedruk.pl)

2) P.W. Polimax P.Kacprzak, R.Suława – S.C.(sggw@polimax.pl)

3) Lotos Poligrafia Sp. z o.o. (info@lotos-poligrafia.pl)

4) S-Print 2 Sp. z o.o.(biuro@s-print.com.pl)

5) Zakłady Poligraficzne GREG (biuro@greg.com.pl)

 

Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie, zdjęto w dniu 19 kwietnia 2019 r.

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12  kwietnia  2019 r. do godziny  14:00.

 

Do Stowarzyszenia „Cross” złożone została jedna oferta:

Oferta numer 1

W dniu 12  kwietnia  2019 wpłynęła oferta przygotowana przez EPE druk Sp. z o.o. Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 83.760 zł brutto.

Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.

 

Kryteria oceny ofert:

Oferty zostały ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena - maksymalnie 80 pkt.
 2. Jakość – maksymalnie 20 pkt.

 

Wagi punktowe przypisane do kryteriów oceny ofert

Ad.1 Cena 0- 80 pkt.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. 

Sposób przyznawania punktacji za spełnione kryterium

Cena brutto = cena jednostkowa brutto  x liczba egzemplarzy

Opis sposobu obliczania ceny:

Cena całej oferty w kwocie brutto (kwota netto + obowiązujący podatek VAT) podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów = najniższa zaoferowana cena podzielona przez cenę oferty ocenianej x 80 wskaźnik stały.

Wzór Cn = c min/cn x 80 pkt

C min - najniższa cena pośród złożonych ofert

Cn – cena zaproponowana przez oferenta

 

Ad. 2. Jakość  0 - 20 pkt.

Ocenie podlegały przedłożone w ofercie materiały.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową ocenę.

 

Ocena złożonych ofert:

Oferta numer 1 - EPE druk Sp. z o.o.

Cena 83.760/83.760 * 80 punktów = 80 punktów

Jakość 20 punktów

Łącznie 100 punktów

 

Wybrany wykonawca:

Wybrany został następujący Wykonawca:

EPE druk Sp. z o.o., A. Kamińskiego 20 lok. 56, 03-130 Warszawa.

19 kwietnia 2019 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.cross.org.pl), a oferent został mailem poinformowany o wynikach postępowania.