Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania 2/PD/2019 z 25.03.2019

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA:

przeprowadzenie szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu obsługi smartfonu i komputera organizowanego w ramach projektu pt. „Pomocna Dłoń – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

 

Przedmiot postępowania:

przeprowadzenie dwunastu szkoleń (trzy cykle szkoleniowe, każdy składający się z czterech tygodniowych zjazdów) z zakresu obsługi smartfonu i komputera przez 5 wykładowców w ramach projektu „Pomocna Dłoń – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność” (kod CPV – 80.53.31.00-0).

 

Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 25 marca 2019 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.cross.org.pl.

Zaproszenie przesłano również pocztą elektroniczną 3 podmiotom:

„ALTIX" Sp. z o.o., ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa;

AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lompy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle;

Harpo Sp. z o. o., ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań.

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 3 kwietnia 2019 do godz. 16.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

 

Oferty zostały złożone przez następujące podmioty w terminach:

AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lompy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle – kurierem w dniu 29.03.2019.

 

Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

ceny brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%, (max. 70 pkt.).

doświadczenia firmy w realizacji szkoleń dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (usługi o wartości min. 16 000,00 zł brutto każda), wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  – 30% (max. 30 pkt.).

W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Wybrany wykonawca:

Na podstawie kryterium oceny ofert (cena brutto ogółem – 70% i doświadczenie firmy w realizacji szkoleń dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – 30%) za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lampy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle.