Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania 1/PD/2019 z 27.02.2019

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA:

usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 29 osób podczas dwunastu siedmiodniowych zjazdów (każdy po 7 dób hotelowych) oraz nieodpłatne udostepnienie 5 pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć (każde dla grupy 5 osób) z zakresu obsługi smartfonu i komputera dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Pomocna Dłoń – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

Przedmiot postępowania:

Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 29 osób podczas dwunastu siedmiodniowych zjazdów (każdy po 7 dób hotelowych) oraz nieodpłatne udostepnienie 5 pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć (każde dla grupy 5 osób) z zakresu obsługi smartfonu i komputera dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Pomocna Dłoń – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 1/2018) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.cross.org.pl.

Zaproszenie przesłano również pocztą elektroniczną 6 podmiotom:

HOTEL AMICUS, ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2, 01-565 Warszawa;

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCH", ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa;

HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary;

DOBRE MIEJSCE Sp. z o.o., ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa;

Falenty Centrum Szkoleniowo Konferencyjne, Al. Hrabska 4b, 05-090 Raszyn-Falenty;

Centrum Barnabitów, ul. Smoluchowskiego 1, 02-679 Warszawa.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13 marca 2019 do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Oferty zostały złożone przez następujące podmioty w terminach:

HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary, osobiście w dn. 13.03.2019;

Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%

Oferta z najniższą ceną uzyskała 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostały ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    standard i wyposażenie sal szkoleniowych – 15 %

Oferta z najwyższym standardem sal otrzymała 15 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –10 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzymała 15 pkt. w tej części oceny.

W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Wybrany wykonawca:

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.